Publisert 06.Jul 2021

Stortingsmeldinga Mål med mening handlar om Norges arbeid med berekraftsmåla fram mot 2030.

Ålesund og arbeidet gjennom Framtidslaben og i prosjekt er nemnd fleire gangar:

Jakten på bærekraftsmetoden (side 189)

Jakta på berekraftsmetoden er eit prosjekt som skal utvikle ein metode for å finne løysingar på lokale berekraftsutfordringar i Møre og Romsdal. Prosjektet er eit samarbeid mellom Framtidslaben, Møre og Romsdal fylkeskommune, OiER/U4SSC (FNs program for smarte og berekraftige byar), KPMG og UN Global Compact.

Prosjektet tar utgangspunkt i bærekraftsutfordringar for kommunane Ålesund, Molde og Kristiansund innan tre område:

  • Inntektsgap mellom menn og kvinner
  • Vatn og avløp
  • Avfallshandtering og sirkulær økonomi.

Prosjektet var finansiert av Sparebanken Møre og har presentert konkrete forslag til løysingar innan vatn og avløp (digital VA-tvilling som visuelt beslutningsgrunnlag), sirkulær økonomi (ReSirkHub) og løysinga GET GREEN - som involverer studentar og ungt entreprenørskap. Berekraftsmeldinga slår fast at Jakten på bærekraftsmetoden er eit eksempel der offentleg sektor og næringsliv set seg saman for å finne løysingar på lokale berekraftsutfordringar.

Bærekraftsløftet og bærekraftsnettverket (side 190)

Ålesund er ein av kommunane som saman med KS, LO og NHO har tatt initiativet til ein brei nasjonal partnarskap mellom offentleg og privat sektor. Bærekraftsløftet skal bidra til å utvikle Norge i ei berekraftig retning. Ambisjonane er å svare på konkrete behov gjennom innovasjon og skalérbare løysingar. Bærekraftsnettverket er eit prosjekt der norske kommunar, fylkeskommunar, organisasjonar og bedrifter arbeider for å få ei smart og berekraftig utvikling av byar og lokalsamfunn. Resultat og løysingar blir delt mellom aktørane og internasjonalt.

I berekraftsmeldinga står det at å skape møteplassar mellom alle som ønsker å bidra til å nå berekraftsmåla, er eit viktig virkemiddel og her er Framtidslaben og partnar Bærekraftssenteret i Trondheim nemnd som gode eksempel.

Ålesunds digitale tvilling (side 193)

Den digitale tvillingen gir Ålesund kommune eit verktøy for å visualisere ulike løysingar i samfunnsplanlegginga. 

Ein digital tvilling er ein digital versjon av kommunen, basert på ulike kartlag og store mengder data som blir presentert visuelt som eit slags dataspel i 3D. Her er det gater, bygningar, hav og bekkar – og alt anna kommunen og forskarane meiner bør vere med for å skape ein nyttig modell som kan brukast til å simulere effektar av ulike val og endringar.

Den digitale tvillingen skal gjere det raskare og meir effektivt å utnytte tilgjengelege data for å sjå effekten av ulike val, og gjere det  lettare for saksbehandlarar, politikarar og innbyggarar å sette seg inn i scenarioa. Det er eit teknologisk verktøy som kan brukast til å nå berekraftsmåla.

Rapportering til FN fra kommunene (side 200)

Ålesund var den første kommunen i Norge - saman med Giske og Sula, som fekk arbeidet sitt med berekraftsmåla evaluert ved hjelp av U4SSC (United for smart and sustainable cities) si analyse. No er det mange fleire som er med, og Ålesund, Asker, Rana og Trondheim sine resultat blei presenterte for FN i samband med UNECEs Forum of Mayors i oktober 2020.

Indikatorerer for bærekraftig utvikling (side 12)

Her blir KPI-analysen til FNs program U4SSC (United for Smart and Sustainable Cities) omtalt. No er det meir enn 30 kommunar og fylkeskommunar som har gjennomført analysen. Møre og Romsdal og Trøndelag var dei første fylkeskommunane som tok i bruk analysen for ein heil region. Møre og Romsdal fullførte evalueringa av alle kommunane i regionen vinteren 2020. 

U4SSC måler berekraftig utvikling gjennom 92 indikatorar innan miljø, økonomi og kultur og samfunn. Målinga har særleg vekt på berekraftsmål 11 og korleis det er mogleg å kople lokale behov til eksisterande kunnskap og løysingar.

Alle måla samla nynorsk.jpg