Publisert 30.May 2023

Oppsummering

Framtidssamling om Sørsida

Ålesund, 30. mai 2023

Bakteppe

Sørsida i Ålesund skal bli et foregangseksempel på et byområde med bærekraftige løsninger som balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraftsmål. Det betyr i praksis at både utviklingen av, og etter hvert, livet på Sørsida skal inspirere og veilede andre byområder i Ålesund, regionen, landet og verden. Området er en del av utviklingsprosjektet Re-Value

Sørsida er derfor i årene som kommer en av de viktigste driverne i regionen vår for utvikling og utprøving av nye løsninger, forretningsmodeller og strukturer som vi trenger for å få et mer bærekraftig samfunn. Løsningene som utvikles vil ha et marked langt utover Ålesund og fylket.

Tirsdag 30.mai 2023 var over 80 personer, fra privat næringsliv, frivillige organisasjoner, kommuner, akademia og noen innbyggere samlet på Terminalen i Ålesund for å identifisere løsninger, forretningsmodeller og strukturer vi må utvikle og videreutvikle sammen for å nå 2030-bærekraftsmålene, med utgangspunkt i Sørsida. 

Neste steg

Framtidslaben bearbeider nå innspillene som kom, og vil dere utkast til idéskisser og forslag til aktiviteter med alle innen 21.juni, 2023.  

De idéene og aktivitetene som genererer tilstrekkelig interesse i nettverket vil bli videreutviklet, i samarbeid med de som melder seg. Målet er å realisere en eller flere av disse i løpet av 2023. 

Åpningsinnlegg

Inger-Lise Sagen Major, viserektor på NTNU og styremedlem i Foreningen Framtidslaben ønsket velkommen. Hun fortalte kort om hvordan kreftene fra The North West og Framtidslaben nå samorganiseres, med mål om å bli et enda bedre verktøy for alle som ønsker å ta en aktiv rolle i utvikling av et mer bærekraftig samfunn i regionen, med utgangspunkt i Ålesund. 

Thomas Berman fra SoCentral, som leder samorganisering fram til ny leder er på plass, gikk igjennom agendaen og mål for dagen. Han understreket at dette var en samling for å få frem konkrete prosjektforslag og idéer, og finne ut hvem som er klare for å bidra i et evt. videre arbeid. Framtidslaben vil ta ansvar for at innspillingen fra dagen bearbeides, men er avhengig av at folk og virksomheter engasjerer seg i dette for at det skal gi konkrete resultater.

Status på Sørsida

Kirsti Slotsvik og Peter Wahl fra Sørsida Utvikling presenterte status på planer og arbeidet på Sørsida. Ambisjonene for området er store. Sørsida skal bli et foregangseksempel på byområder med bærekraftige løsninger som balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraftsmål. Vi fikk også en kort innføring i Re-Value prosjektet, et EU finansiert prosjekt hvor Sørsida skal brukes som en “living lab”. 

Tematiske innlegg

Samlingen ble så fulgt opp med tre tematiske innlegg for å gi oss oppdatert kunnskap og status på noen trender innen disse områdene.

Thomas Berge Foyn fra XPRO snakket om gjenbruk av bygningsmateriell. Sol Berntsen Slinning fra Ålesund kommune snakket om utfordringsbilde og muligheter tilknyttet vann og avløp. Kristoffer Westad fra Ruter kollektivselskap delte selskapets planer om nye og mer helhetlige mobilitetsløsninger. 

Innlegg om rammeverk og verktøy

Vi fikk så nyttige refleksjoner fra Heidi Nakken i Multiconsult om hvordan været kan være en driver for forretningsutvikling og nye løsninger. Deretter fikk vi en oppdatering fra Hilde Sætertrø i Leverandørutviklingsprogrammet om hvordan offentlige anskaffelser kan brukes som en verktøy for å fremme bærekraftig innovasjon, før vi avslutningsvis fikk en rask og god innføring fra Karina Kviebakk Mauren og Oda Ørmen Vinjevoll fra ADVISO på EUs taksonomi, og hvilke konsekvenser dette vil få for byggenæringen fremover.

Lysarkene som ble brukt under presentasjonene finner du her. 

Gruppearbeid

Deltakerne valgte selv hva de ville diskutere og samlet seg rundt fire ulike temaer:

Mobilitet. Hvordan får vi momenter som gange og sykkel, delingsløsninger, varetransport, kollektivtrafikk og biltrafikk til å henge sammen?

Bærekraftige bygg. Hvordan bygger, rehabiliterer og drifter vi bygg på en bærekraftig måte?

Vann og avløp. Hvordan får vi infrastrukturer som sørger for at rent vann når hjemmene våre, og at avløpsvann og overvann håndteres på en trygg, effektiv og bærekraftig måte?

Midlertidighet. Hvordan kan vi ta i bruk området før det er ferdigutviklet? Hvilken verdi kan dette tilføre byen og oss som innbyggere? Hva bør vi prøve ut og lære for å øke sannsynligheten for at området blir bærekraftig?

Etter ca 45 min arbeid presenterte alle gruppen sine idéer til aktiviteter som kan være interessante å utforske videre. Alle notatene ble samlet inn, og her er essensen av idéer/aktiviteter som ble spilt inn: 

Overordnet / struktur / diverse

 • Tegne opp bevegelse av brukere og bruksområder til byggene. Hvilke funksjoner har byggene? Hvem skal være her?
 • Lage aktøranalyse. Hvem har makt, hvem har hvilke behov, hvem betaler
 • Adressere cruise vs. boliger dilemmaet
 • Rydde Borgendfjorden, legge cruisekai midtfjords og knytte til ein “skywalk” eller aller helst ein glastunell under sjøen!
 • Undersøke om kommunen kan avskrive investeringene over lengre tid enn 30 år?
 • Gjennomføre en behovsanalyse i praksis, testa ut på området
 • Snakke mer med innbyggere
 • Løfte blikket - se til andre prosjekt

Bærekraftige bygg

 • Bruke cruiseladestasjonen til eks. lade elektriske gravemaskiner etc.
 • Planlegge for solenergi på bygg, utnytte refleksjon i vannet, fasadeløsninger
 • Jobbe med kriterier for gjenbruk og sambruk - systematisk kartlegging
 • Pilotere å bo på Sørsida - Mikrohus for studenter, kunstnere, eldre 
 • Utebasseng - oppvarmet

Midlertidighet

 • Etablere en gjenbruksarena på Sørsida - lær av Molde/Økern, inviter til foredrag
 • Bruke (midlertidighet?) parkeringsplassen og rutebiloppstillingsplassen til eit grønt, inkluderande byrom, byhage, dyrking av grønnsaker? Bord og benker, vannfontene, utesauna, fyllestasjon for drikkeflasker, salgsboder? Spel / leik? - slippe ungdommen til i planlegging / gjennomføring!!
 • Bygge inn uteområder i glass/glasstak? Tak over fortau som i Storgata i Molde. Tenke helårsby.
 • Sjekke tilgjengeligheten i Devold bygget, kan det bli startstedet for midlertidighet?
  • Pakkhuset - mathall/skjerming/samlingshall/torg
 • Støtte innovasjonscamp Ungt Entreprenørskap i sep - hvordan kan Framtidslaben forsterke denne?
 • Lage et gjenbruksmarked i august - pop-up
 • Utvikle løsning for å matche teater/konsert/kultur-venn - tema: ensomhet
 • Sette opp matvogner
 • Teste ut ulike løsninger for skjerming mot vind og vær - skulpturer og beplantning som levegg
  • Kunstvegg for barn → vaskes hver kveld?

Vann og avløp

 • Utforske løsninger tilknyttet “Vatn inn, vatn ut, sjø, transport, rekreasjon”
  • Rensekrav - krev aksjon - unngå byggestopp
  • Må vi bygge eige renseanlegg?
  • Kan næringslivet kople seg på med nye innovative løysinger som rensar før rør?
  • Kapasitet vatn inn - reint vatn
  • Separere overvatn
  • Kva omsyn må vi ta i forhold til havstigning? Beredskap ved bygging av ny bydel
  • Bruke vatn → rekreasjon / korleis sikre at alle kan bruke nærheit til vatn i sentrum av byen (universelt utforma) Vatn som miljøskapar, kven skal bruke sjøen
  • Fiske = historie

Mobilitet

 • Teste ut løsninger som kan øke sykkelandelen
  • Dusjer langs veien for å styrke sykkel i alt slags vær
  • Skjermede sykkelveier - Pilot?
  • Varme i veien
 • Pilotere autonome busser
 • Slutte å utstede førerkort

Neste steg

Oppfølging av samlingen

Framtidslaben og Sørsida Utvikling møttes rett etter samlingen og gikk gjennom innspillene. Framtidslaben vil nå bearbeide disse, og så dele utkast til idéskisser og forslag til aktiviteter med alle innen 21.juni, 2023.  

De idéene og aktivitetene som genererer tilstrekkelig interesse i nettverket vil bli videreutviklet, i samarbeid med de som melder seg. Målet er å realisere en eller flere av disse i løpet av 2023. 

Øvrige aktiviteter

I tillegg til å følge opp idéene fra Framtidsamling om Sørsida vil vi i løpet av juni sende ut invitasjon til alle virksomheter som ønsker å være med som partnere fremover. 

Vi vil også fortsette ansettelsesprosessen av daglig leder i Framtidslaben og prosjektleder for The North West. 

28.september vil det gjennomføres en partnersamling for alle virksomheter som har meldt interesse om å bli partner, hvor blant annet fokusområder for 2024 vil fastsettes.