Publisert 28.Jun 2021

Spilkakonsernet omfatter selskapene Spilka Industri, Spilka Building Solutions, Spilka International, Vello Nordic AS og Winding Technology.

Spilka Industri, som er det største selskapet i gruppen, er en ledende leverandør av komplette systemløsninger og tilbehør til utadslående vinduer og dører. Selskapet både utvikler, produserer og selger produktene, som kan skilte med svært lang levetid. Det er stort fokus på bruk av resirkulerbare materialer og løsninger som bidrar til å redusere det globale ressursuttaket.

Spilka Building Solutions, er et datterselskap av Spilka Industri, som utvikler nye smarte og bærekraftige byggesystem for byggebransjen. De lanserer i disse dager en fasadeløsning som vil revolusjonere fasademarkedet. Løsningen er utvikla nettopp med bærekraft og sirkulærøkonomi i fokus. 

- Vi er opptatt av energieffektiv produksjon og å sikre norske arbeidsplasser, sier Terje Bøe og fortsetter:
- Spilka ønsker å bidra til bærekraftig næringsutvikling, industrisysselsetting og bruttonasjonalprodukt med industrialisert produksjon i Norge. Vi arbeider aktivt med mer effektiv bruk av ressurser, miljøvennlig teknologi og optimalisert materialbruk som gir redusert svinn.

Bøe peker på at i dag er kun 2,4 % av økonomien i Norge sirkulær. 

- Med et årlig forbruk på 44,3 tonn per person har vi et av verdens høyeste konsum. Med 58,3 millioner tonn står byggebransjen for omtrent ¼ av det totale råvareforbruket i Norge. Dersom Norge skal nå målene om å være et foregangsland innen sirkulærøkonomi, må innovasjonstakten økes og nye innovative løsninger tas i bruk i årene fremover.

Daglig leder i Framtidslaben, Marielle Furnes Mannseth, ser frem til å samarbeide med Spilka:

- Spilka er et framoverlent konsern som tenker innovativt og løsningsorientert. Det er en styrke for partnerskapet at de har valgt å bli med. Våre partnere deler kunnskap og erfaringer og er med i prosjekt for å finne løsninger på konkrete problem knyttet til ei fremtidsretta og smart utvikling. 
- Framtidslaben ønsker å samarbeide med Spilka om å få bærekraftsarbeidet integrert i alle ledd i selskapet slik at de kan jobbe enda mer systematisk med dette temaet og vi har allerede konkrete planer sammen med dem, smiler hun.


Framtidslaben har nå over 70 partnere fra næringslivet, offentlig sektor, akademia og lag og organisasjoner. Laben er oppretta og drevet av Ålesund kommune og blir utvikla i samarbeid med partnerne. Målet med nettverket er å stimulere til handlingsorienterte prosjekt som skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen alle de tre bærekraftsområda økonomi, sosiale forhold og klima og miljø. Samtidig skal prosjekta skape verdier og muligheter for de involverte partene. Framtidslaben har nå rundt 40 prosjekt i porteføljen sin. Laben er en del av av FNs program for smarte og bærekraftige byer – United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC) og er den andre laben i verden som samarbeider tett med FN-organisasjonen United Cities. 

Foto:
Fra venstre: Kommunikasjonsansvarlig ved Framtidslaben Anne Bente Skjellum, administrerende direktør i Spilka Terje Bøe, daglig leder ved Framtidslaben Marielle Furnes Mannseth, daglig leder i Spilka Building Solutions Lars Erik Vinje og daglig leder i Spilka International Astrid Strande Nilsen.