Publisert 10.Nov 2021

- Vi opplever at Framtidslaben og senterets ambisjoner og tanker om samarbeid er like. Ved å inngå denne gjensidige samarbeidsavtalen, vil begge parter dele og tilegne seg mer kunnskap og kompetanse knyttet til det meget viktige arbeidet med sosial bærekraft som ofte forsvinner i diskusjonene om bærekraftsmålene, sier Wenche Halsen, leder av Senteret for et aldersvennlig Norge.   

Senteret henvender seg til de friske eldre og de ressursene disse representerer. Senteret ser på  hvordan den enkelte selv kan - og bør, planlegge for et godt liv hjemme så lenge som mulig, og hvordan samfunnet kan legge til rette og samtidig se mulighetene som ligger i ei aldrende befolkning, Senterets arbeid har et bredt nedslagsfelt som favner kommuner, private og offentlige virksomheter, organisasjonsliv og den enkelte eldre.

United Future Lab Norway (Framtidslaben) har nå nærmere 90 partnere fra næringslivet, offentlig sektor, akademia og lag og organisasjoner. Laben er oppretta og drevet av Ålesund kommune og blir utvikla i samarbeid med partnerne. Målet med nettverket er å stimulere til handlingsorienterte prosjekt som skal bidra til å nå FNs bærekraftsmål innen alle de tre bærekraftsområda økonomi, sosiale forhold og klima og miljø. Samtidig skal prosjekta skape verdier og muligheter for de involverte partene. Laben er en del av av FNs program for smarte og bærekraftige byer – United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC) og er den andre laben i verden som samarbeider tett med FN-organisasjonen United Cities.

- Vi er svært glade for at Senteret for et aldersvennlig Norge har valgt å bli partner i Framtidslaben, sier daglig leder Kristine Oda Walderhaug Sæther.
- Vi ser at snart er det flere pensjonister i samfunnet enn yrkesaktive. Vi lever lengre og er friskere enn før, noe som også betyr at vi kan bidra positivt til samfunnet lengre. Vi må snu fokus, og vi må begynne å tenke på eldre som en ressurs, og ikke ei utgift. Senteret for et aldersvennlig Norge setter fokus på dette. Å legge til rette for et aldersvennlig samfunn blir sentralt framover, og Framtidslaben ønsker å bidra i dette arbeidet.

 Arbeidet Senteret for et aldersvennlig Norge driver med, er med andre ord ikke helse og omsorg, men samfunnsplanlegging i en bærekraftig kontekst. Og det må tenkes nytt; For å oppnå endring innen økonomisk og sosial bærekraft, innovasjon og holdninger må ulike sektorer og bransjer spille sammen.   - Vårt ønske er at det nettverket vi nå blir en del av gjennom Framtidslaben vil bidra til nytenking i arbeidet med å få til en aldersvennlig samfunnsutvikling, både lokalt i regionen og nasjonalt, legger Halsen til.

 Fakta om Senteret for et aldersvennlig Norge:

Senteret er et nasjonalt kompetansemiljø og en del av kvalitetsreformen Leve Hele livet. Senteret er lokalisert i Ålesund og med fem ansatte og er en seksjon i Helsedirektoratet i divisjon folkehelse og forebygging.

På bildet: 

Fra venstre er leder for Senteret for et aldersvennlig Norge Wenche Halsen, seniorrådgiver Nina B. Myklebust og daglig leder ved Framtidslaben Kristine Oda Walderhaug Sæther.