Prosjekt

United Future Lab Norways kjerne, nav og drivkraft er smarte og berekraftige prosjekt. Vi ønsker at alle partnarar skal delta i minst eitt prosjekt til ei kvar tid. Det kan vere små eller store prosjekt der laben er fasilitator og legg til rette for gode samarbeid. Nokre av prosjekta kan ha bedrifter i førarsetet, medan andre kan være initierte av akademia eller offentlege instansar.

Filtrer på bærekraftsmål

Livet&Sånn

Livet&Sånn er eit samarbeidsprosjekt som skal utvikle og innføre førebyggande tiltak i barnehage og skole som skal styrke barn og unge si psykiske helse.

Sunnmøre sonings- og kompetansesenter

Det har i lang tid vore eit uttalt behov for auka soningskapasitet i Møre og Romsdal, og særleg på Sunnmøre.

SMART PLAN - planlegging gjennom visualisering og simulering

Prosjektet skal sjå på korleis vi kan bruke data på nye måtar gjennom visualisering og simulering.

Hackathon

NTNU, Start Ålesund og Framtidslaben vil arrangere Hackathon for studentar ved NTNU hos Framtidslaben.

Saman for eit lærande samfunn

Ålesund kommune og NTNU i Ålesund har inngått formelt samarbeid om å dele kunnskap og utvikle tenester. Gjennom avtalen bruker NTNU samfunnet som eit levande laboratorium og kommunen får tilført kunnskap og hjelp til å utvikle seg.

Låne ein delingsbil?

Ålesund kommune arbeider saman med TAFJORD og Sparebanken Møre om å få på plass ei bildelingsordning. Målet er å få ned bruken av kommunalt eigde og private bilar til tenestekøyring, og å få fleire tilsette til å velge ei anna løysing enn køyring med privat bil til og frå jobb.

Smart Sirkulær by

Prosjektet Smart Sirkulær by har som mål å bidra til å utvikle nye og framtidige løysingar som bygger på smarte sirkulære modellar. Dette betyr blant anna å utvikle nye og gode miljøløysingar som skal bruke alle ressursar best mogleg – helst i ein evig runddans.

Atea - del dine data

IT-selskapet Atea har sett opp ei datadelingsplattform for partnarar i Framtidslaben. Kort fortalt er det ei digital plattform med ei teknisk løysing som er skreddarsydd for å samle, oppbevare og bearbeide data du samlar inn – litt som ein nettbank, berre for data.

Forskingsflåte for Smart Water

Tysdag 9. juni 2020 blei det sjøsett ein flåte i Brusdalsvatnet, drikkevasskjelda til Ålesund. Den skal overvake vasskvaliteten i vatnet og logge verdiar som har betyding for kvaliteten på vatnet.

Skal bli betre på grøne innkjøp

Ålesund og Kristiansund kommunar måler klimafottavtrykket av kommunale innkjøp med ny metode. Målet er at kommunar skal bli betre til å gjere grøne innkjøp.

Digerneset Innovasjon

Digerneset Innovasjon har som mål å gjere Digerneset Næringspark til eit knutepunkt i regionen og samtidig bidra til ein utsleppsfri transportsektor.

E-teams: E-sport for ungdom

E-teams er eit prosjekt med fokus på e-sport retta mot skole og fritid, i første omgang retta mot barn og ungdom i aldersgruppa 9-13 og 13-16 år.

Marine grunnkart

Marine grunnkart i kystsonen skal bidra til ei berekraftig utvikling av kystsamfunna våre, og til styrking av dei marine og maritime næringane.

Jakta på berekraftsmetoden

Partnar Sparebanken Møre har gitt støtte til eit prosjekt som skal utvikle eit program spesielt retta mot praktisk samarbeid mellom offentleg sektor og privat næringsliv. Målet er å skape berekraftige byar og samfunn.