Prosjekt

United Future Lab Norways kjerne, nav og drivkraft er smarte og berekraftige prosjekt. Vi ønsker at alle partnarar skal delta i minst eitt prosjekt til ei kvar tid. Det kan vere små eller store prosjekt der laben er fasilitator og legg til rette for gode samarbeid. Nokre av prosjekta kan ha bedrifter i førarsetet, medan andre kan være initierte av akademia eller offentlege instansar.

Filtrer på bærekraftsmål

AVSLUTTA: Smart Sirkulær by

Prosjektet Smart Sirkulær by hadde som mål å bidra til å utvikle nye og framtidige løysingar som bygger på smarte sirkulære modellar. Dette betyr blant anna å utvikle nye og gode miljøløysingar som skal bruke alle ressursar best mogleg – helst i ein evig runddans. Prosjektet er vidareført gjennom to eigne prosjekt

Klimasats – Sirkulære anskaffelser på Sunnmøre

Klimasats vil undersøke korleis sirkulære innkjøp kan bli innarbeidd i innkjøpsstrategien: Målet er få ein innkjøpsstrategi som aktivt omhandlar og brukar sirkulærøkonomi.

Klimasats – Ettersorteringsanlegg for avfall i Ålesundregionen

Prosjektet skal sjå på om teknologien i ettersorteringsanlegg er vegen å gå for avfallsselskapa i regionen.

Bildeling i regionen vår

Ålesund kommune er i gang med ei bildelingsordning saman med Ålesund parkering, TAFJORD og Sparebanken Møre. Leverandøren OTTO leverer bilane til kommunen som i første omgang blir tatt i bruk av tilsette før den kan brukast av innbyggarane også.

Digerneset Innovasjon

Digerneset Innovasjon har som mål å gjere Digerneset Næringspark til eit knutepunkt i regionen og samtidig bidra til ein utsleppsfri transportsektor.

SMART PLAN - planlegging gjennom visualisering og simulering

Prosjektet skal sjå på korleis vi kan bruke data på nye måtar gjennom visualisering og simulering.

E-teams: E-sport for ungdom

E-teams er eit E-sport/gaming-prosjekt retta mot barn og ungdom i skule og fritid, med fokus på inkludering, folkehelse og livsmestring.

Mobilitetspunkt på Ytterland

H.I. Giørtz Sønner AS samarbeider med offentlege og private aktørar om berekraftig innfartsparkering på Ytterland.

Forskningsprosjekt om studentpraksis

Korleis gjere høgare utdanning meir relevant for arbeidslivet? Eit treårig prosjekt skal utforske nye variantar av praksis for studentar. Prosjektet har fått 5 millionar kroner frå Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU).

Hackathon

NTNU, Start Ålesund og Framtidslaben vil arrangere Hackathon for studentar ved NTNU hos Framtidslaben.

Livet&Sånn

Livet&Sånn er eit samarbeidsprosjekt som skal utvikle og innføre førebyggande tiltak i barnehage og skole som skal styrke barn og unge si psykiske helse.

Atea - del dine data

IT-selskapet Atea har sett opp ei datadelingsplattform for partnarar i Framtidslaben. Kort fortalt er det ei digital plattform med ei teknisk løysing som er skreddarsydd for å samle, oppbevare og bearbeide data du samlar inn – litt som ein nettbank, berre for data.

Skal bli betre på grøne innkjøp

Ålesund og Kristiansund kommunar måler klimafottavtrykket av kommunale innkjøp med ny metode. Målet er at kommunar skal bli betre til å gjere grøne innkjøp.

Marine grunnkart

Marine grunnkart i kystsonen skal bidra til ei berekraftig utvikling av kystsamfunna våre, og til styrking av dei marine og maritime næringane.

Jakta på berekraftsmetoden

Partnar Sparebanken Møre har gitt støtte til eit prosjekt som skal utvikle eit program spesielt retta mot praktisk samarbeid mellom offentleg sektor og privat næringsliv. Målet er å skape berekraftige byar og samfunn.

Sunnmøre sonings- og kompetansesenter

Det har i lang tid vore eit uttalt behov for auka soningskapasitet i Møre og Romsdal, og særleg på Sunnmøre.

Saman for eit lærande samfunn

Ålesund kommune og NTNU i Ålesund har inngått formelt samarbeid om å dele kunnskap og utvikle tenester. Gjennom avtalen bruker NTNU samfunnet som eit levande laboratorium og kommunen får tilført kunnskap og hjelp til å utvikle seg.

Forskingsflåte for Smart Water

Tysdag 9. juni 2020 blei det sjøsett ein flåte i Brusdalsvatnet, drikkevasskjelda til Ålesund. Den skal overvake vasskvaliteten i vatnet og logge verdiar som har betyding for kvaliteten på vatnet.