Prosjekt

United Future Lab Norways kjerne, nav og drivkraft er smarte og berekraftige prosjekt. Vi ønsker at alle partnarar skal delta i minst eitt prosjekt til ei kvar tid. Det kan vere små eller store prosjekt der laben er fasilitator og legg til rette for gode samarbeid. Nokre av prosjekta kan ha bedrifter i førarsetet, medan andre kan være initierte av akademia eller offentlege instansar.

Filtrer på bærekraftsmål

Innanfor Utanfor - en møteplass

Hvordan motvirker vi utenforskap sammen? Innanfor -Utanfor ble lansert av The North West, og har fortsatt som et selvstendig tverr-sektorielt initiativ der vi ønsker å arbeide videre sammen i mindre samlinger der vi får til mer i lag.

Berekraftig utvikling av Sørsida

Sørsida i Ålesund skal bli eit eksempel på et byområde med bærekraftige løsninger som balanserer økonomiske, miljømessige og sosiale bærekraftsmål.

NorDark

Byutviklinga har skutt fart dei siste åra. Samtidig har urban design utforma seg i tråd med menneskelige behov og interesser. Eit berekraftig bydesign viser omsyn for både menneske og natur. Korleis passar elektriske lyskjelde inn i denne balansen?

Betre beredskap på tvers i Møre og Romsdal

Kva skjer når det oppstår ei krise i samfunnet som ein pandemi, eit havari, vegstenging eller ein stor brann? Korleis kan ein unngå at krisa får store ringverknader? Prosjektet “Betre beredskap på tvers i Møre og Romsdal” skal bidra til utvikling og forbetring i beredskapen i Møre og Romsdal.

Kartlegging av tilgjengeligheit

Korleis tilrettelegger vi tettstadane og friluftsområda våre best mogleg? Prosjektet tar utgangspunkt i ei kartlegging av tilgjengeligheit og universell utforming i Ålesund kommune

DatSam

DatSam er eit innovasjonsprosjekt som skal prøve ut datadriven samskaping - metodar og verktøy for berekraftig innovasjon og samfunnsutvikling

Helt med

Målet med HELT MED er at fleire menneske med utviklingshemming skal få arbeid i ordinære bedrifter ved å skape arbeidsplassar som er tilpassa behova til både arbeidsgivar og arbeidstakar.

Twin fjord

Prosjektet Twin fjord bruker områda i kommunane Stranda og Fjord som laboratorium for utvikle eit verktøy for berekraftig arealforvalting. Gjennom simulering og visualisering i ein digital tvilling, skal verktøyet hjelpe til å sjå kva endringar i bruk av areal i kommunane har å seie for miljøet, samfunnet og økonomien.

Bibliotek og berekraft i Møre og Romsdal

Korleis kan biblioteka bidra til meir kunnskap og forståing rundt berekraftsmåla? Sula bibliotek, Sunndal folkebibliotek, Hareid folkebibliotek og Ålesund bibliotek har gått saman i dette arbeidet.

Klimasats – Ettersorteringsanlegg for avfall i Ålesundregionen

Prosjektet skal sjå på om teknologien i ettersorteringsanlegg er vegen å gå for avfallsselskapa i regionen.

Klimasats – Sirkulære anskaffelser på Sunnmøre

Klimasats vil undersøke korleis sirkulære innkjøp kan bli innarbeidd i innkjøpsstrategien: Målet er få ein innkjøpsstrategi som aktivt omhandlar og brukar sirkulærøkonomi.

Bildeling i regionen vår

Ålesund kommune er i gang med ei bildelingsordning saman med Ålesund parkering, TAFJORD og Sparebanken Møre. Leverandøren OTTO leverer bilane til kommunen som i første omgang blir tatt i bruk av tilsette før den kan brukast av innbyggarane også.

Mobilitetspunkt på Ytterland

H.I. Giørtz Sønner AS samarbeider med offentlege og private aktørar om berekraftig innfartsparkering på Ytterland.

Forskningsprosjekt om studentpraksis

Korleis gjere høgare utdanning meir relevant for arbeidslivet? Eit treårig prosjekt skal utforske nye variantar av praksis for studentar. Prosjektet har fått 5 millionar kroner frå Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning (DIKU).

Livet&Sånn

Livet&Sånn er eit samarbeidsprosjekt som skal utvikle og innføre førebyggande tiltak i barnehage og skole som skal styrke barn og unge si psykiske helse.

Marine grunnkart

Marine grunnkart i kystsonen skal bidra til ei berekraftig utvikling av kystsamfunna våre, og til styrking av dei marine og maritime næringane.

E-teams: E-sport for ungdom

E-teams er eit E-sport/gaming-prosjekt retta mot barn og ungdom i skule og fritid, med fokus på inkludering, folkehelse og livsmestring.

Skal bli betre på grøne innkjøp

Ålesund og Kristiansund kommunar måler klimafottavtrykket av kommunale innkjøp med ny metode. Målet er at kommunar skal bli betre til å gjere grøne innkjøp.

Smart Water

Prosjektet skal utvikle eit system for overvaking, modellering og simulering av vatn- og avløpssystema.

Atea - del dine data

IT-selskapet Atea har sett opp ei datadelingsplattform for partnarar i Framtidslaben. Kort fortalt er det ei digital plattform med ei teknisk løysing som er skreddarsydd for å samle, oppbevare og bearbeide data du samlar inn – litt som ein nettbank, berre for data.

Sunnmøre sonings- og kompetansesenter

Det har i lang tid vore eit uttalt behov for auka soningskapasitet i Møre og Romsdal, og særleg på Sunnmøre.

SMART PLAN - planlegging gjennom visualisering og simulering

Prosjektet skal sjå på korleis vi kan bruke data på nye måtar gjennom visualisering og simulering.

AVSLUTTA: Jakta på berekraftsmetoden

Partnar Sparebanken Møre har gitt støtte til eit prosjekt som skal utvikle eit program spesielt retta mot praktisk samarbeid mellom offentleg sektor og privat næringsliv. Målet er å skape berekraftige byar og samfunn.

AVSLUTTA: Digerneset Innovasjon

Digerneset Innovasjon har som mål å gjere Digerneset Næringspark til eit knutepunkt i regionen og samtidig bidra til ein utsleppsfri transportsektor.

AVSLUTTA: Eldre og videokommunikasjon

Prosjektet har arbeidd for å bygge og dele kunnskap om velferdsteknologi gjennom samskaping mellom brukarar, det offentlege, akademia og andre samfunnsaktørar. Prosjektet tok utgangspunkt i korleis eldre stiller seg til videokommunikasjon og om dei foretrekk å bruke pc, mobil eller nettbrett når dei skal bruke teknologi.

AVSLUTTA: Smart Sirkulær by

Prosjektet Smart Sirkulær by hadde som mål å bidra til å utvikle nye og framtidige løysingar som bygger på smarte sirkulære modellar. Dette betyr blant anna å utvikle nye og gode miljøløysingar som skal bruke alle ressursar best mogleg – helst i ein evig runddans. Prosjektet er vidareført gjennom to eigne prosjekt