Om Framtidslaben

Kva er Framtidslaben

Framtidslaben er et verktøy og møteplass for bærekraftig by- og samfunnsutvikling. som legger til rette for og mobilisere til samarbeid. Gjennom å bidra til likeverdig og tverrfagleg samarbeid og få fram konkrete løysingar og mobilisere krefter i heile samfunnet, skal Framtidslaben skape konkrete resultat og inspirere fleire til å bli med og trekke i same retning. Kvart år vil Framtidslaben velje 3-4 tematiske fokusområde og konsentrere innsatsen om desse.

Kva gjer Framtidslaben for meg

Framtidslaben med partnarar arbeider med å finne løysingar utfordringar knytt til korleis vi vil ha det i framtida. Dette gjer vi gjennom prosjekt der vi tar tak i konkrete problemstillingar vi må løyse for å kunne vidareutvikle samfunnet på ein god måte for oss alle. Vi tar for eksempel for oss problemstillingar knytt til sirkulærøkonomi, demografiutvikling, folkehelse og klima.

Framtidslaben skal gi verdi til alle deler av samfunnet: 

  • Næringslivet kan finne nye samarbeidspartnere, få bedre innsikt og informasjon om utfordringer som må løses i samfunnet (kommersielle muligheter), utvikle pilotprosjekter der samarbeid er avgjørende, få tilgang på ressurser og nettverk, bli en mer attraktiv arbeidsgiver
  • Offentlig sektor mobilisering av flere krefter og ressurser for å jobbe for de eksisterende fastsatte bærekraftsmålene, og dermed øke gjennomføringskraften til disse strategiene. En trygg plattform for å utøve rollen som samfunnsutvikler. Utløse ressurser og kompetanse utenfor offentlig sektor som kan bidra til å løse komplekse samfunnsutfordringer
  • Innbyggere som ønsker kan ta del i utviklingen av sitt eget nabolag og få tilgang til nettverk som forenkler å starte egne prosjekter
  • Gründere kan få enklere og raskere tilgang til innsikt i utfordringene de ønsker å løse, oversikt over tilgjengelige ressurser, eller kontakt med potensielle samarbeidspartnere som er motiverte for å utvikle nye løsninger
  • Universitet, studenter og FoU-organisasjoner får en arena for å koble seg på næringsliv og et lokalsamfunn som kan være en unik ressurs i f.eks. forskningsprosjekt, masteroppgaver, tester og produktutvikling. De får også bidra til å utvikle framtidens arbeidsplasser og nye metoder for samskaping.
  • Frivilligheten og sivilsamfunnet ellers får en arena hvor de kan bidra og sette i gang prosjekter for sosial innovasjon som styrker samfunnet
  • Innovasjonsklynger får en bedre tilnærming til samarbeid med offentlig og privat sektor, samt tilgang til testarenaer for å utvikle nye løsninger.
  • Grunneiere kan få tilgang på de viktigste interessegruppene i områder som skal utvikles - inkludert en unik tilgang til offentlig sektor
  • Alle får en arena hvor de kan øke kunnskapen om og kjennskapen til hverandre, som igjen legger til rette for samarbeid ved at tillit bygges
Kvifor er Framtidslaben nå omorganisert?

Ålesund kommune har saman med aktørar frå næringsliv, akademia og offentleg sektor arbeidd med å finne ein eigna organisasjonsmodell for Framtidslaben som driver for berekraftarbeidet i regionen. Sammen har de landet på å ta i bruk 17.17 Samfunnsutvikling-metodikken, da denne muliggjør et bredt og likeverdig eierskap til satsningen. 

Det har nå blitt stifte ei ideell foreining, Foreningen Framtidslaben, som vil drive Framtidslaben videre. Den har som mål å samle ulike aktivitetar, prosjekt og initiativ i Ålesundregionen i ei ny organisatorisk eining for å styrke den samla effekten. Mellom anna The North West, «Berekraftløftet» i regi av NHO, LO og KS og  Klimapartnarnettverket i fylket vil gå inn i dette fagmiljøet for å dra nytte av det større fellesskapet og moglegheitene det gir.

Kvifor skal eg engasjere meg i arbeidet til Framtidslaben?

Vi treng både ein klode å bu på og gode lokalsamfunn for å ha det bra i framtida.  Då treng vi nye måtar å samarbeide på - for ingen av oss klarer dette aleineKanskje har du idear til korleis? 

Kvifor er forening valg som organisasjonsform?

En forening er en selveiende sammenslutning med medlemmer, som skal fremme ett eller flere
formål av ideelt, politisk eller annen art. Foreningen sitt overskudd, sin gjeld eller formue kan
ikke deles ut til medlemmene. I foreningen vil medlemmer hete partnere for å opprettholde foreningen som et likeverdig partnerskap.

Forening er derfor godt egnet til initiativ som skal bruke metodikken “17.17 Samfunnsutvikling” da formålet er av ideell art og da det ikke skal gis mulighet for utbytte til medlemmer.
I vedtekter og rutiner legger 17.17 initiativ seg tett opptil de foreningsrettslige prinsipper og
aksjeloven for å sikre rammer som er gjenkjennelige og tillitsskapende.

Kvifor slås Framtidslaben og The North West sammen i ein organisasjon?

TNW og Framtidslaben har hele veien jobbet for samme sak; en mer bærekraftig utvikling. Nå samler vi kreftene for å bygge en mer robust og handlekraftig organisasjon. Den årlige The North West konferansen vil bestå. 

Når vil den nye organisasjonen være i full drift?

Vi har mål om at den nye organisasjonen er i drift fra 1.september, 2023 - men det vil gjennomføres samlinger og det vil bli gjort mye arbeid også før det. Til høsten vil nye ansatte være på plass. 

Skal du booke laben?

Kan eg besøke Framtidslaben?

Du kan gjerne kome innom Framtidslaben, men vi vil gjerne vite om det på førehand. Møteromma og free-seating-plassane er er til bruk for partnarar i laben. Ta kontakt med teamet i Framtidslaben: Kontakt oss - United Future Lab Norway 

Kven kan bestille møtelokale?

Møte og arrangement ved Framtidslaben skal først og fremst handle om samarbeid mellom partnarane i Framtidslaben, helst med fokus på berekraftig utvikling og innovasjon.  

Korleis kjem eg meg dit?

Framtidslaben ligg på NMK (Norsk Maritimt Kompetansesenter) på Nørve i Ålesund. NTNU ligg på andre sida av vegen. Du kan ta buss og gå av på busstoppet Campus Ålesund. Du kan også køyre bil og parkere ved NMK. Då er parkeringskjellaren under huset billegast. Syklar du, er det sykkelparkering sør for inngangen, som er mot kirkegarden. Du sjekkar inn i resepsjonen i 1. etasje. Framtidslaben held til i 6. et. 

Google maps 

Må eg ha adgangskort?

Alle som besøker NMK må registrere seg og får adgangskort. Det får du i resepsjonen i 1. et.   

Om prosjekt i Framtidslaben

Kva prosjekt har Framtidslaben?

Vi har både store og små prosjekt i laben, alle er knytt til eitt eller fleire av dei 17 berekraftsmåla. Du kan sjå meir om prosjekta på nettsida: Prosjekt

Korleis blir eit prosjekt til?

Eit prosjekt kan bli til på fleire måtar. Det kan kome innspel frå innbyggarane eller politikarane, det kan vere ei utfordring som treng løysing i ein organisasjon, studentoppgåver, bærekraftsmålinger, gjennom eit eksisterande prosjekt, partnartreff og fleire andre måtar. 

Kan eg ta del i enkeltprosjekt?

Ja. Alle kan bli invitert inn i ulike prosjekt. Ta kontakt om det er eit prosjekt du er interessert i.   

Kva rolle har laben i prosjekta?

Framtidslaben skal legg til rette, drive frem og koordinere utvikling av idear og prosjektFramtidslaben kan ta rollen som prosjekteiar, på vegne av et samarbeid, eller så kan vi vere en koblingsboks som utløser handling. 

Vil bedrifta di bli partnar i Framtidslaben?

Har de ulike type partnaravtalar?

Vi jobber nå med å lage en invitasjon til alle virksomheter som ønsker å bli partner i den nye organisering av Framtidslaben. Dette blir klart i august/september 2023. 

Har vi ein eigen type avtale for gründarar?

Vi har ingen spesialavtale for gründarar. ÅKP har eit spesielt fokus på nystarta verksemder.

Hvilke partnere er med videre?

Flere av dagens partnere i Framtidslaben har allerede gitt beskjed om at de ønsker å være med videre, men dette vil først bli formalisert når den nye foreningen er klar for å ta i mot søknader om partnerskap. 

Imidlertid har både Ålesund kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommuner besluttet at de vil bli partnere i den nye foreningen. 

Framtidslaben og andre aktørar

Kva er forholdet til The North West?

Framtidslaben og The North West har hele veien jobbet for samme sak; en mer bærekraftig utvikling. Nå samler vi kreftene for å bygge en mer robust og handlekraftig organisasjon. Den årlige The North West konferansen vil bestå. 

I hvor stor grad vil United Cities være en del av den nye satsingen?

United Cities er positive til den nye organiseringen, og vi ønsker å fortsette dialogen med dem om hvordan et videre samarbeid kan se ut. 

Kva er forholdet til R8me?

Verken nye eller gamle Framtidslaben har noe med R8me-saken å gjøre. Men R8me og fylkeskommunen er partnere i Framtidslaben i dag. Det er ikke planlagt noe samarbeid med R8me, men foreningen vil være åpen for at de deltar videre.

Drifta av Framtidslaben

Kvifor bruker kommunen pengar på Framtidslaben ?

Skal kommunen spare pengar, så må den drive utviklingsarbeid som kan føre til innsparing på sikt. Framtidslaben er ein del av det utviklingsarbeidet. Framtidslaben og partnarar søker pengestøtte til prosjekt som kommunen ikkje kan drive aleine. I den nye organisering er målet at kommunens andel av den totale finansiering reduseres.

Skaper de eigentleg noko på laben?

Framtidslaben har allerede bidratt til at regionen har fått tildelingarfleire millionar kroner til prosjekt drive av det offentlege og næringslivet, eller av dei i samarbeid. Framtidslaben som møteplass og ein nøytral aktør, har bidratt til at vi i framtida vil sjå resultat som vil kome regionen til gode på fleire måtar Framtidslaben har til no vore med å auke attraktiviteten til regionen og skape nye arbeidsplassar. Eit godt eksempel er vår forsknings- og utviklingspartnar AugmentCity, som gjennom utviklinga av digitale tvillingar har tilsett fleire i selskapet. På grunn av drifta i laben, samarbeidsprosjekt og effektane dette gir, har NTNU oppretta nye studieplassar i Ålesund.